این افراد را از زندگی خود حذف کنید:


1 _ کسی که شما را دوست ندارد ! 

2- شخصی که از چشمتان افتاده است !  

3 -کسی که همیشه استرس دارد  

4- کسی که همیشه با شما جر و بحث می‌کند  

5-کسی که از شما سو استفاده می‌کند 

6- کسی که بر شما تاثیرات مخرب می‌گذارد