تلفن را الکساندر گراهام بل اختراع کرد:


 اولین خط تلفن را به خانه معشوقه اش "آلساندرا لولیتا اوسوالدو "

وصل کرد. در هر تماس او را با نام کاملش میخواند.

گراهام بل مدتی بعد نام معشوقه اش را کوتاه کرد

 "آله لول اس"! 

و دفعات دیگر نیز کوتاهتر: الو. 

از آن پس بل با گفتن "الو" تلفن جواب میداد. 

بل به چند نقطه شهر خط تلفن کشید و انسان ها مانند بل موقع زنگ زدن تلفن "الو" می‌گفتند.

امروزه از هر نقطه دنیا صدای "الو" شنیده می‌شود اما بیشتر افراد ماجرای الو را یا نمی‌دانند و یا اصلاً کنجکاوی هم نمی کنند.