ﺳﮓ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ:

ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻡِ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺪﻩ

ﻧﺎﺯﻡ ﻣﯿﮑﻨﻪ , ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﻩ , ﺣﺘﻤﺎّ ﺧﺪﺍﺳﺖ!اما…..یه گربه اینجوری فکر میکنه:

این آدمه به من غذا میده؛ نازم میکنه ؛

دوستم داره ؛ حتما من خدام!

به این میگن

گربه صفتی….!
حکایت بعضی از ما آدماست