درون آدمها را

در زمان عصبانیت بشناسید

حرفهایی که 

ادمها در زمان عصبانیت

به شما میزنند 

واقعی ترین نظر انها 

در مورد شماست