هروقت خواستی «پارچه‌ای» بخری؛ 

آنرا در دست «مچاله کن» و بعد رهایش کن،

اگر «چروک» برنداشت، «جنس خوبی» دارد. 

آدم‌ها، نیز همینطورند

آدم‌هایی که بر اثر فشارها 

و مشکلات، اخلاق، و رفتارشان

عوض می‌شود، 

و «چروک» برمیدارند...!

اینها جنس خوبی ندارند، 

و برای رفاقت، معاشرت، مشارکت، ازدواج و اعطای مسئولیت به ایشان،

به هیچوجه «گزینهٔ مناسبی» نخواهند بود.

 مراقب انتخاب آدم های اطرافمان باشیم... هر کسی لیاقت هر چیزی را ندارد!