زنــدگی  کهنــه  دروغی  بــیــش  نــیــســت
هیــچ کــس  راضی زحــال خــویــش نــیــســت

زنــدگـی انــدوه وحــســرت خــوردن اســت
جــان شــیــریــن را بــه مــســلــخ بــردن اســت

زنــدگی  جــولــانــگــه  درد و غــم  اســت
کــوره راهی  انــتــهایــش مــبــهم  اســت

زنــدگی ســرشــار از نــاگــفــتــنـی ســت
کـس نــمــیدانــد چــه روزی رفــتــنـی ســت

زنــدگـی حــرمــان مــا  را مــشــتــری ســت
بــغــض آدم در گــلــویــش  بــســتــری ســت

زنــدگـی تــکــرار  تــلــخ  بــردگـی ســت
ایــن همــان مــرگــســت، نــامش زنــدگی ست