من و دنیا ..

همدیگر را رنگ میکنیم ،

من با مداد سیاه، دنیا با مداد سفید!......

من ..

روزهای اونو ! ..

اون ..

موهای منو ! ...