آنکس که بداند و بداند که بداند

باید برود غاز به کنجی بچراند


آنکس که بداند و نداند که بداند

بهتر برود خویش به گوری بتپاند


آنکس که نداند و بداند که نداند

با پارتی و پولی خرک خویش براند


آنکس که نداند و نداند که نداند

برپست ریاست ابدالدهر بماند!!