خاک ایران یک سر از دکتر پر است


هرکه دکتر نیست،نانش آجر است


ملک ایران سرزمین دکتران


آنقدر دکتر نباشد در جهان


عابران هر خیابان دکترند


دانه های برف و باران دکترند


هم وزیران هم مدیران دکترند


بیشتر از نصف ایران دکترند


هرکه پستی دارد اینجا دکتر است


دیپلم ردی ست اما دکتر است


هرکه شد محبوب از ما بهتران


هرکه شد منصوب بالا،دکتر است


هرکه رد شد از در دانشکده


یا گرفته دکتری یا دکتر است


شعر نو مدیون دکترها بود


تو ندانستی که نیما دکتر است؟


شاعر تیتراژ هامان دکتر است


مجری اخبار سیما دکتر است


آنکه مثل آفتاب نیمه شب


سر زد از صندوق آرا دکتر است


شادباش ای دکتر آرای ما


دکترای جمله دانش های ما


دکترایت نخوت الناموس ما


ای تو افلاطون و جالینوس ما


در جهانی که پر است از نابغه


دکتری چندان ندارد سابقه


بی سبب افسرده ای غم میخوری


سرزمین ماست مهد دکتری


خط مان وقتی شبیه میخ بود


ای بسا دکتر در آن تاریخ بود


اینهمه آدم که در عالم نبود


آدمی کم بود و دکتر کم نبود


من نگویم شاعران فرموده اند


رخش و رستم هردو دکتر بوده اند


گرچه باشد قصه ها پشت سرش


دکتری دارند ملا و خرش


شاعران از رودکی تا عنصری


بی گمان دارند هریک دکتری


شعله های عشق چون گر میگرفت


آتشی در خیل دکتر میگرفت


عشق با دکتر نظامی قصه گو


عشق با دکتر سنایی رازجو


عارف شوریده دکتر مولوی


نام پایان نامه او مثنوی


حافظ و سعدی و خواجو دکترند


سروقدان لب جو دکترند


وحشی و اهلی و صائب دکترند


تاجر و دهقان و کاسب دکترند


بحث های جعل مدرک نان بری ست


بهترین سرگرمی ما دکتریست


عده ای مشغول دکتر سازی اند


عده ای سرگرم دکتر بازی اند

برگرفته از کتاب "دکتر بازی"