۲ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است

مطلبی از زنده یاد حسین پناهی

ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﻱ ﻣﺎ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﺍﺳﺖ،،

ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﻋﻮﺽ ﻣﻨﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﺠﺪِ ﺧﺎﻟﻲ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﻠڪ ڪﺸﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ .. ،،

ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﺎﻥ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣڪﻪ ﻣﯿﺮﻭﺩ،،

ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺧﺪﺍ ﻃﻠﺒﯿﺪﻩ

ﺧﺪﺍﯾﺎ،،،

ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮﻱ ﺍﺯ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺗڪﺮﺍﺭﯾَﺶ؟؟

ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺖ ﭼﻪ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺻﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ... ،،

ﺭﯾﺶ،،

ﺗﺴﺒﯿﺢ،،

ﺳﺠﺎﺩﻩ،،

ﺑﺎ ﺍﺳﻤﺖ ﭼﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ . . .

ﺍﮔـــــﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﯽ ﺭﯾﺶ ﻭ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﯿڪﻨﻲ،،

ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ . . .

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮﻭ ﺩﻋﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﻼﻧﻲ ﺑﮕﻮ،،،

ﭘﯿﺶ ﺧﺪﺍ ﺁﺑﺮﻭ ﺩﺍﺭﺩ، ﺷﺎﯾﺪ ﺩﻋﺎﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ . . .

ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻧﮕﻮ ڪﻪ ﭘﺎﺭﺗﻲ ﺑﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﻋﺮﺵ ﻫﻢ ﺭﺳﯿﺪﻩ

ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ڪـﺎﻓﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ

ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺭﺍ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻢ ﻭ بس

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
RezA TLN

یادش بخیر قدیما

قدیما ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮصی ﻧﺒﻮﺩ، حتی ﺣﻤﺎﻣﺶ ﻋﻤﻮمی ﺑﻮﺩ، ﻭلی ﭼﺸﻢ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﻫﺮﺯﻩ ﻧﺒﻮﺩ.

ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﭘﺎی کسی ﺟﻠﻮی کسی ﺩﺭﺍﺯ ﻧﺒﻮﺩ، ﻭلی ﭘﺸﺖ ﭘﺎ ﺯﺩﻥ ﻫﻢ ﻧﺒﻮﺩ.

ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﺣﺮفی ﺗﻮی ﺩﻟﻬﺎ ﻧﺒﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ، حرفی ﻫﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ کسی ﻧﺒﻮﺩ.

ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﺑﺮﮔﺮ ﻭ ﭼﻨﺠﻪ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭی ﻧﺒﻮﺩ، ﮊﻟﻪ ﻭ ﭘﺎی ﺳﻴﺐ ﻧﺪﺍﺷﺖ، ﻧﻮﻥ ﻭ ﭘﻨﻴﺮ ﺑﻮﺩ.

ﺍﻭﺝ ﻛﻼﺳﺶ ﺗﻮﻱ ﺳﺒﺰی ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ترشی ﻭ ﺁﺵ ﺑﻮﺩ.

ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﺭﻧﮓ ﺳﺎﻝ ﻧﺒﻮﺩ، ﻣﺎﻧﺘﻮﻫﺎی ﺭﻧﮕﺎﻧﮓ ﻧﺒﻮﺩ، ﭘﻴﺮﻫﻦ شیک ﻭ بی ﺧﻂ ﻭ ﻳﻘﻪ ﻧﺒﻮﺩ ﻫﺮ چی ﺑﻮﺩ ﺗﻮی ﺑﻘﭽﻪ ﺑﻮﺩ.

ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﭘﻴﺮﻫﻦ ﻣﻦ ﻭ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﻧﺪﺍﺷﺖ، ﻫﺮچی ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍی ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﺮﺍی ﻫﻤﻪ ﺑﻮﺩ، ﺁﺭﺯﻭی ﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﻋﻴﺪ ﭘﺎﺭﺳﺎﻝ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺑﻮﺩ.

ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﭘﻮلی ﻧﺒﻮﺩ، ﻭلی ﺩﻟﻬﺎ ﺧﻮﺵ ﺑﻮﺩ.

ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ...


ﻭلی ﺍﻻﻥ شاید ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻥ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺭﻳﻢ، شاید ﺧﻮﻧﻪ ﺩﺍﺭﻳﻢ، ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺩﺍﺭﻳﻢ، ﻫﺮچی ﺑﺨﻮﺍﻳﻢ ﻣﻴﺨﺮﻳﻢ، ﻭلی ﺑﺎﺯ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﻳﻪ ﭼﻴﺰی ﻛﻢ ﺩﺍﺭﻳﻢ، ﻛﻪ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ.

افسوس که دیگه دل خوش نداریم...

ﻛﺎﺵ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﺧﺮﻳﺪنی ﺑﻮﺩ، ﻛﺎﺵ ﻣﻴﺸﺪ، ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﺍ ﺭﻭ ﻣﺜﻪ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﻛﺮﺩ.

ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻗﺪﻳﻤﻴﺎ ﻣﺜﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﮔﻔﺘﻦ ﻛﻪ ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ...

قدیما شبا بالا پشت بوم میخوابیدیم و ستاره ها رو میشمردیم و دلمون به وسعت یه آسمون بود...

این روزها چشم میندازیم به سقف محقر اتاقمون و گرفتاری هامونو میشمریم...

قدیما یه تلویزیون سیاه و سفید داشتیم و یه دنیای رنگی...

این روزا تلویزیونای رنگی و سه بعدی و یه دنیای خاکستری...

قدیما اگه نون و تخم مرغ تموم میشد، راحت می پریدیم و زنگ همسایه رو هر ساعتی از شبانه روز میزدیم و کلی باهاش میخندیدیم...

این روز ها اگه همزمان درب واحد اونا باز شه بر میگردیم تا که مجبور نشیم باهاش سلام علیک کنیم...

قدیما از هر فرصتی استفاده میکردیم که با دوستان و فامیل ارتباط داشته باشیم چه با نامه چه کارت پستال و چه حضوری...

این روزها با "بهترین دستگاه های رسانه ای" هم، ارتباط با هم نداریم...

قدیما تو یه محله جدید هم که میرفتیم با دقت و اشتیاق به همه جا نگاه میکردیم...

این روزها دنیا رو از پشت دوربینای عکاسی و فیلمبرداری میبینیم...

قدیما یه پنجشنبه جمعه بود و یه خونه پدر بزرگ با فک و فامیل...

این روزا پر از تعطیلی، ولی کو پدربزرگ؟

کو اون فامیل؟

کو اون خونه؟

قدیما توی قدیما موند...

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
RezA TLN