حاکمی رسم بنهاد تا هر که از زائرین دزدی کند آن شخص را سوار بر الاغ به مدت یک هفته در شهر بگردانند.

این گذشت تا که شخصی از دیگری حلوا بدزدید و بخورد.

به جرم دزدی به محکمه اش بردند و چون محکوم شد طبق حکمِ حاکم سوار بر الاغی او را در شهر بچرخانیدند و مردم در کوچه و بازار با دیدن آن حالت بسیار هیاهو بکردند.

هنگام چرخاندن نگهبان از دزد پرسید :

بسیار سخت میگذرد ؟ 

دزد گفت نه ! حلوا را که خوردم الاغ را هم که سوارم ، مردم هم که شادی میکنند و شادند ، از این بهتر چه بود !!!!؟


-حکایتی است شیرین از احوال اختلاس کننده ها

بیت المال را که میخورند ، بنز را هم سوارند، ملت نیز خوشحالند و براشون جک میسازن