سرزمین آریایی از دو قوم بوجود آمده:

1- مادها

2-پارت ها

 به همین دلیل، مشکلات این سرزمین یا از طریق مادی حل میشود و یا از طریق پارتی...!


بعد از ان نیز مردم سه گروه شدند:

1-اشکانیان: آنانکه درمراسم عزادارى شرکت میکنند و اشک میریزند!

2. سامانیان: آنانکه میلیاردى بردند، خوردند و سر و سامان گرفتند !

 3. صفویان : که همیشه درصف مرغ ، تخم مرغ ، بنزین، گاز و غیره هستند !!!


@kaafe_talkh 💫