بیشتر مشکلات زندگیمان از ‌آنجا شروع میشود که ما نه برای خودمان بلکه برای آدم های اطراف مان زندگی می کنیم.


- لباسی میپوشیم که مُد باشد!

- در رشته ای درس میخوانیم که کلاس داشته باشد!

- با کسی ازدواج می کنیم تا دهان مردم را ببندیم!

- بچه دار می شویم که برایمان حرف در نیاورند و این داستان تا آخر عمر ادامه دارد...


برای مردم زندگی کردن، یعنی خوشبخت بودن در ذهن مردم!

در حالیکه احساس خوشبختی کردن یک کیفیت درونی و شخصی است.

لازمه احساس خوشبختی، درک واقعیتهای زندگی شخصی و استفاده از شرایط موجود برای خلق بهترین های ممکن است....