دلتنگ گذشته‌


دلتنگ خونه مادربزرگ 

دلتنگ جمعه هایی که همه تو خونه مادربزرگ جمع می‌شدیم

دلتنگ بازی با بچه‌های فامیل

دلتنگ آب‌تنی تو حوض

دلتنگ خوابیدن تو پشه‌بند


دلتنگ یه سفره از این سر تا اون سر خونه

و کلی آدم که حالشون خوبه 

که با دیدن هم حالشون بهتر میشه


دلتنگ اون ‌سال ‌هام 

دلتنگ اون روزام


دلم کمی قدیم می خواهد❣️